Portal AFCPortal AFCPortal AFC
+3851 337 6070
portalafc@portalafc.hr
Bee.Activities
Portal AFCPortal AFCPortal AFC

Porezne novosti od 2021. godine – pripremite se na vrijeme za nova porezna pravila

novosti u poslovanje porezne novosti 2021 godina zakonske novosti portalafc

Nova 2021. godina sa sobom donosi i mnoštvo novosti u poreznom i zakonodavnom sustavu. Porezne novosti koje stupaju na snagu s početkom nove 2021. godine utjecat će na poslovanje poduzetnika – pa je potrebno prilagoditi poslovanje novim poreznim okvirima.

U nastavku teksta donosimo vam nekoliko najvažnijih novosti vezanih uz poslovanje od početka 2021. godine. Zbunjuju li vas nova porezna pravila i zakonske promjene – svakako nam se obratite ovdje za pomoć.

Porez na dohodak

Jedna od mjera poreznog i administrativnog rasterećenja odnosi se i na izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak. Predmetnim izmjenama i dopunama Zakona između ostalog se predlaže smanjenje poreznih stopa s 24% na 20%, s 36% na 30% te s 12% na 10% koje se primjenjuju pri oporezivanju godišnjih i konačnih dohodaka te paušalnog oporezivanja djelatnosti.

Nadalje, za sve dohotke, na koje se porez na dohodak obračunava godišnje, primjenjivat će se stopa od 20% ako je dohodak manji od 360.000 kn. Ako je dohodak veći od 360.000 kuna predložena porezna stopa je 30%.
Kada je riječ od drugom dohotku, na primitak utvrđen kao razliku između primitaka i izdataka i dokazane visine sredstava za njihovo stjecanje uvećavat će se za 100% a ne za 50% kao do sad.

Novost je i da će javni bilježnici dostavljati u poreznu upravu ovjerene isprave o ostvarenim najamninama i zakupninama pokretnina i nekretnina poreznih obveznika na temelju kojih će porezna uprava utvrđivati poreznu obvezu po dohotku ostvarenom od iznajmljivanja pokretnina i nekretnina.

Donesena je uredba o minimalnoj bruto plaći koja za sljedeću godinu iznosi 4.250 kn (NN 119/2020).

Porez na dodanu vrijednost

Povećava se prag za oporezivanje prema naplaćenim naknadama sa 7,5 milijuna na 15 milijuna kuna godišnje. Porezni obveznici koji žele obračunavati i plaćati PDV prema naplaćenim naknadama od 01.01.2021. trebaju do 20.01.2021. podnijeti pisani zahtjev u nadležnu poreznu ispostavu.

Od 01.07.2021. primjenjivati će se posebni postupak oporezivanja kod isporuka usluga i prodaju dobara na daljinu osobama koje nisu porezni obveznici u drugim državama članicama. Dakle, više se hrvatski porezni obveznici koji isporučuju dobra fizičkim osobama s boravištem u drugim državama članicama kada prijeđu određeni prag vrijednosti isporuka u pojedinoj državi, neće morati registrirati za potrebe PDV-a u pojedinoj državi već će PDV prijavljivati i plaćati u Hrvatskoj, ali će se i dalje obračunavati po stopi koja vrijedi u zemlji u koju ide isporuka.

Ukida se oslobođenje od plaćanja PDV-a za male pošiljke uvezene u EU čija je vrijednost manja od 22 EUR-a. Kada porezni obveznik koji nema sjedište u EU putem elektroničkog sučelja proda dobra u vrijednosti do 1.125 kn osobi koja nije porezni obveznik u EU, isporučiteljem će se smatrati porezni obveznik koji će putem elektroničkog sučelja omogućiti prodaju te će on biti obvezan obračunati PDV.

Također, proširuje se mogućnost primjene obračunske kategorije PDV-a pri uvozu. Smatrat će se da je PDV pri uvozu plaćen ako ga porezni obveznik iskaže kao obvezu u prijavi PDV-a. To će moći ostvariti ako mu je za takav način obračunavanja I plaćanja PDV-a Carinska uprava izdala odobrenje o plaćanju PDV-A pri uvozu putem prijave PDV-a.

Zakon o fiskalizaciji

Prema pravilniku o fiskalizaciji NN 70/2020 koji je stupio na snagu 01.07.2020., osim članka 2. koji stupa na snagu 1.12.2020 prema kojem su obveznici fiskalizacije dužni od Financijske agencije nabaviti produkcijski aplikativni certifikat za fiskalizaciju, i članaka br.3.,6.,7.,9. i 10. koji stupaju na snagu 01.01.2021 i prema kojima će osim JIR-a i ZIK-a na računima biti obavezan i QR kod uz pomoć kojega će građani moći lakše provjeriti jesu li računi fiskalizirani kod Porezne uprave.

Osim toga od početka iduće godine, prema važećim propisima, počinje i obveza provođenja fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja.

Nadalje, od sljedeće godine ministar financija će pravilnikom propisivati odredbe o visini blagajničkog maksimuma prema pojedinim kategorijama poreznih obveznika.

Porez na dobit

Svim poreznim obveznicima poreza na dobit koji u 2021. godini i dalje ostvare prihod manji od 7,5 milijuna kuna smanjuje se stopa poreza na dobit s 12% na 10%.

Smanjuje se i stopa poreza po odbitku pri isplati dividendi i udjela u dobiti s 12 na 10% prilikom isplate dobiti inozemnim dioničarima i članovima društva koji nisu fizičke osobe. Također se smanjuje i stopa poreza po odbitku za nastupe inozemnih izvođača s 15 na 10%.

Kreditnim institucijama je porezno priznati rashod iznos otpisa potraživanja glavnica i kamate iskazane u prihodima od nepovezane fizičke ili pravne osobe koja su prethodno bila vrijednosno usklađena i rezervirana.

Zaključak

Kao što možete vidjeti, sa sljedećom godinom na snagu stupaju mnoge porezne novosti i nova pravila poslovanja kojim ćete se trebati prilagoditi. Ako niste sigurni što točno trebate napraviti da bi vaše poslovanje bilo u potpunosti usklađeno sa zakonom – svakako nas kontaktirajte ovdje.

Previous Post
Newer Post